Regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ AMBASADOREM MARKI WELMAX

§ 1. Organizator

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Zostań Ambasadorem Marki Welmax” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Lides sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Wieruszowskiej 12/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354851, posiadająca numer NIP: 7792374115, REGON: 301413539 („Organizator” lub „Welmax”).

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. będącego ostatecznym terminem akcji promocyjnej.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży promocyjnej podczas wydarzeń promocyjno-marketingowych organizowanych przez Welmax skierowanych do potencjalnych nabywców w celu demonstrowania właściwości produktów oferowanych przez Welmax oraz zachęcania do ich nabycia („Pokaz Promocyjny”).

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 2 poniżej, Uczestnikami Promocji mogą być:

a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupów produktów objętych Promocją na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą,

zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.

2. W Promocji nie mogą brać udziału:

a) osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio od Organizatora lub jego dystrybutorów ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją;

b) pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci.

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§4. Zasady Promocji

1. Promocja polega na zapewnieniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie gratisów dla:

a) Uczestnika, który osobiście weźmie udział w Pokazie Promocyjnym i jednocześnie przyprowadzi z własnej inicjatywy na ten Pokaz Promocyjny przynajmniej jedną osobę (nie więcej jednak niż 3 osoby łącznie), która spełnia definicję Uczestnika określoną wyżej w §3 i która uprzednio nie otrzymała od Organizatora zaproszenia do wzięcia udziału w Pokazie Promocyjnym („Gość Uczestnika”),

b) Uczestnika, który spełnia warunki określone wyżej w §4 ust. 1 lit. a) oraz który dodatkowo spełnia ten warunek, iż przynajmniej jeden z Gości Uczestnika dokona podczas Pokazu Promocyjnego zakupu od Organizatora Produktu Promocyjnego w ilości jednej lub więcej sztuk o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty Welmax oferowane podczas Pokazu Promocyjnego (”Produkt Promocyjny”).

3. Promocją objęty jest wyłącznie produkt fabrycznie nowy, zakupiony przez Gościa Uczestnika w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r na Pokazie Promocyjnym znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dołączono kartę gwarancyjną oraz w stosunku, do którego zgodnie z ww. kartą gwarancyjną gwarantem jest Organizator.

4. Gratisem w Promocji jest:

a) dla Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a) Regulaminu – Mikser Five Stars (1 szt.)

o wartości rynkowej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych), dalej zwany „Gratis 1”,

b) dla Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b) Regulaminu – Kołdra satynowa letnia (1 szt., wersja kolorystyczna wysyłana losowo) o wartości rynkowej 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), dalej zwany „Gratis 2”,

– przy czym Gratis 1 lub Gratis 2 przyznawany jest z zastrzeżeniem warunków zawartych w ustępach od 5 do 14 poniżej.

5. W Promocji zostanie uwzględniony każdy z Uczestników, którzy oprócz wymagań, o których mowa w § 3 i §4 ust. 1 – 4, spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) w dniu odbycia się Pokazu Promocyjnego przy rejestracji uczestników przed rozpoczęciem Pokazu Promocyjnego dokona zgłoszenia na piśmie swojego uczestnictwa w Pokazie Promocyjnym zawierającego następujące dane osobowe odnoszące się do Uczestnika oraz każdego Gościa Uczestnika:

– imię i nazwisko,

– dane adresowe: Ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo,

– telefon stacjonarny lub komórkowy,

– adres e-mail (opcjonalnie),

– podpis Uczestnika oraz każdego z Gości Uczestnika;

b) w dniu odbycia się Pokazu Promocyjnego bezpośrednio po jego zakończeniu zgłosi zakup Produktów Promocyjnych spełniających warunki uprawniające do otrzymania Gratisu 2, o których mowa wyżej w §4 ust. 1 lit. b) i ust. 2-3, u Organizatora.

6. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawdziwości zgłoszenia zakupu uprawniającego do otrzymania Gratisu 2, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, Organizator zwróci Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania Gratisu 2.

7. Uczestnik dokonuje zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 lit a) i b), wyłącznie w dniu odbycia się Pokazu Promocyjnego. Zgłoszenia dokonane w innym terminie nie będą uczestniczyły w Promocji.

8. Dowodem zakupu jest umowa sporządzona na piśmie. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc. czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.

9. Ilość Gratisów jest nieograniczona.

10. Gratis 1 zostanie wydany bezpośrednio przez Organizatora w dniu Pokazu Promocyjnego bądź zostanie wysłany na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w ciągu 21 dni od dnia Pokazu Promocyjnego na podany przez Uczestnika adres.

11. . Gratis 2 zostanie wysłany na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w ciągu 31 dni od dnia Pokazu Promocyjnego na podany przez Uczestnika adres.

12. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział wiele razy.

13. Uczestnik Promocji nie może skutecznie domagać się Gratisu 1, jeżeli uprzednio nie został on odebrany z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

14. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu 2, jeżeli:

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b) nie poda danych koniecznych do przesłania Gratisu; lub

c) okazany dowód zakupu Produktu Promocyjnego będzie błędny lub fałszywy; lub

d) dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza okresem obowiązywania Promocji; lub

e) na okazany dowód zakupu Produktu Promocyjnego wydano lub wysłano już Gratis w ramach Promocji; lub

f) dane Uczestnika lub Gości Uczestnika oznaczone w formularzu zgłoszenia, jako obowiązkowe będą niepełne; lub

g) w okolicznościach określonych w § 4 ust. 6 nie przedstawi oryginału dowodu zakupu, lub

h) Gość Uczestnika odstąpi od umowy zakupu Produktu Promocyjnego z Organizatorem lub zwróci zakupione Produkty Promocyjne (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży).

15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego żadnego z Gratisów, ani wymiana na inny produkt.

§5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie najpóźniej do 30 dni od daty Pokazu Promocyjnego za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Organizatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską).

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Lides sp. z o.o. sp.k. ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, z dopiskiem: Reklamacja „Zostań Ambasadorem Marki Welmax”.

3. Reklamacje rozpatruje komisja złożona z trzech pracowników Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia na piśmie Uczestnika Promocji za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator.

2. Uczestnicy oraz Goście Uczestników mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników oraz Gości Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach archiwalnych, a za zgodą Uczestnika lub Gościa Uczestnika także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.

3. Uczestnik lub Gość Uczestnika Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2135). Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Organizator może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://welmax.pl/regulaminy.html.

3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Welmax będą udzielane pod numerem infolinii: 801-807-080 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00.

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Regulamin Promocji „BON 30”

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „BON 30”, zwanej dalej Promocją jest Lides sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wieruszowskiej 12/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354851, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer NIP: 7792374115; numer REGON:301413539, (dalej jako Organizator).
2. Promocja trwa od dnia 10.07.2018 r. do czasu zakończenia.
3. Regulamin określa zasady Promocji związanej z zakupem przez Uczestnika towarów znajdujących się w Katalogu, dostępnym na stronie internetowej www.welmax.pl, oraz udostępnionym Uczestnikowi przed zawarciem umowy sprzedaży z Organizatorem.
4. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które dokonały w toku pokazu zakupu produktów w postaci pościeli wełnianej, za cenę nie niższą niż 2.400,00 PLN
5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby pełniące funkcje w organach Organizatora oraz powiązane z nim kapitałowo.
6. Promocja polega na zaoferowaniu Uczestnikowi w przypadku zakupu produktów w postaci pościeli wełnianej, Bonu towarowego o wartości 30 zł. lub jego wielokrotności. Uczestnikowi przysługuje następująca ilość bonów w zależności od wartości zakupów:
– jednorazowe zakupy o wartości od 2.400,00 PLN do 4.799,99 PLN – 1 BON
– jednorazowe zakupy o wartości od 4.800,00 PLN do 7.799,99 PLN – 2 BONY
– jednorazowe zakupy o wartości od 7800,00 PLN do 10.899,99 PLN – 3 BONY
– jednorazowe zakupy o wartości od 10.900,00 PLN do 15.499,99 PLN – 4 BONY
– jednorazowe zakupy o wartości powyżej 15.500,00PLN – 5 BONÓW
7. Bon towarowy upoważnia uczestnika do otrzymania od Organizatora wybranego towaru/towarów z Katalogu, o ile zostanie zrealizowany, z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w toku pokazu, na którym doszło do sprzedaży towaru uprawniającego do uzyskania Bonu towarowego.
8. Bon towarowy zawiera informację o swojej wartości przyjętej przez Organizatora wyłącznie na potrzeby otrzymania towaru/towarów wybranego z Katalogu.
9. Bon towarowy upoważnia do wyboru wyłącznie towaru/towarów z Katalogu, o ile jego wartość nie jest niższa niż wartość towaru wskazanego w Katalogu. Wybór towaru o niższej wartości nie uprawnia Uczestnika do zamiany Bonu towarowego na środki pieniężne lub otrzymania zniżki czy rekompensaty.
10. Jeśli Uczestnik, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, odstąpi od umowy sprzedaży z Organizatorem, której zawarcie uprawniało Uczestnika do otrzymania Bonu towarowego, przyznany Bon towarowy traci ważność.
11. Jeśli Uczestnik wymienił Bon towarowy na towar z Katalogu, zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z towarem będącym przedmiotem umowy uprawniającej do uzyskania Bonu towarowego, o czym zostanie dodatkowo poinformowany po powzięciu przez Organizatora wiedzy o rozwiązaniu Umowy.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane na adres Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej oraz zwierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
13. Zakończenie promocji następuje w terminie 7 dni od ogłoszenia za pośrednictwem strony www.welmax.pl.
14. Zmiany w Regulaminie, aktualizacja Katalogu lub zakończenie Promocji nie może narusza praw nabytych przez Uczestników Promocji.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Organizator informuje, że Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów , w tym pomoc w dostępie do procedur pozasądowego dochodzenia roszczeń wykonują w szczególności samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
17. Przedstawiciel Organizatora ma obowiązek umożliwić Uczestnikowi przed zawarciem Umowy uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących warunków Umowy i Promocji.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO A TY JAK DBASZ O SWOJE ZDROWIE?

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„A TY JAK DBASZ O SWOJE ZDROWIE…?”

(zwany dalej „Konkursem”)

§ 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Spółka Lides sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska nr 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000354851 oraz posługująca się nr NIP 7792374115 (zwana dalej Organizatorem.

§ 2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających autorskie sposoby dbania o zdrowie własne oraz osób najbliższych.

§ 3. Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1.05.2015 do 25.06.2015

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 1.05.2015 do 10.06.2015 .

§ 4. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

§ 5. Nadsyłanie prac

Prace konkursowe (fotografie) należy przesłać w załączniku na adres
e – mailowy: szczescie@welmax.pl

Nadesłane prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:

minimalne wymiary od 1200 x 800px do 1600 x 1200px,

zapis w formacie JPG.

Jeden autor może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie.

W treści wiadomości e – mailowej z nadesłaną pracą konkursową, należy podać następujące informacje o Uczestniku:

tytuł pracy konkursowej (fotografii),

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

telefon kontaktowy,

data urodzenia.

§ 6. Zasady wyłaniania Laureatów

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).

Decyzję Jury są ostateczne.

Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzech Laureatów – autorów najlepszych prac konkursowych.

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.welmax.pl w dniu 30.06.2015 oraz w kolejnym numerze czasopisma „Dla zdrowia i komfortu”.

Organizator skontaktuje się z Autorami najlepszych prac konkursowych, celem uzyskania informacji w jaki sposób Autor dba o zdrowie swoje
oraz osób najbliższych.

§ 7. Nagrody

Organizator uhonoruje nagrodami rzeczowymi zdobywców I, II i III miejsca.

Nagrodami w konkursie są:

I nagroda: …

II nagroda: …

III nagroda: …

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika
w zgłoszeniu pracy konkursowej, chyba że uczestnik przed wysłaniem nagrody wskaże inny adres do doręczeń.

Wartość nagród w Konkursie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 361 z późniejszymi zmianami). Nagrody są wolne od podatku dochodowego.

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone. Zapis ten nie dotyczy Laureatów Konkursu.

Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, za wyjątkiem ważnych przyczyn niezależnych od Laureata, które uniemożliwiały odbiór nagrody, przekazanych Organizatorowi w terminie siedmiu dni od zaistnienia takiej przyczyny.

Prace Laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.welmax.pl. Oprócz prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora zostaną opublikowane porady Laureatów Konkursu dotyczące zdrowego trybu życia.

§ 8. Postanowienia końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac oświadcza, że

akceptuje niniejszy Regulamin

jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje.

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy (Newsletter). Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

utrwalania,

zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską,

wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą,

wprowadzania do pamięci komputerowej,

publikacji w tytułach Organizatora

publikacji na stronie internetowej Organizatora:
www.welmax.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z powodu niezgłoszenia prac konkursowych bądź niewystarczającej ich ilości, tj. nieprzekraczającej liczby 10 .

Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Krzyżówki są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.welmax.pl

REGULAMIN KRZYŻÓWKI

Regulamin krzyżówki

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej (zwanej dalej „Krzyżówką”), publikowanej w czasopiśmie „Dla zdrowia i komfortu”.

Organizatorem Krzyżówki jest Lides sp. z o.o. sp. k., ul. Wieruszowska nr 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000354851 oraz posługująca się nr NIP 7792374115 (zwana dalej Organizatorem).

Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.

Uczestnik Krzyżówki poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy (Newsletter). Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Krzyżówce

Udział w Krzyżówce polega na:

ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki. Prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki polega na ułożeniu z ponumerowanych pól hasła tworzącego rozwiązanie niniejszej Krzyżówki (dalej Hasło) oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe podane przez Organizatora w czasopiśmie „Dla zdrowia i komfortu”

przesłaniu prawidłowego Hasła Krzyżówki wraz z odpowiedzią na pytanie wskazane w § 2 pkt 1 (zwane dalej „Zgłoszeniem”):

pocztą na adres podany przez Organizatora w czasopiśmie „Dla zdrowia i komfortu” albo

za pomocą wiadomości e-mailowej o treści i na adres
e – mailowy krzyzowka@welmax.pl podany przez Organizatora w czasopiśmie Dla zdrowia i komfortu

Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki to 25.06.2015 przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego. W przypadku wiadomości e – mail 25.06.2015 do godziny 23:59:59

§ 3. Zasady wyłaniania Zwycięzców

Spośród Uczestników którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania zostanie wyłonionych przez Komisję Konkursową trzech zwycięzców – autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie.

Lista Zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.welmax.pl w dniu 30.06.2015

Nagrodami w Krzyżówce są:

I nagroda: Zestaw kosmetyków i chemii gospodarczej marki Beneva

II nagroda: Zestaw chemii gospodarczej marki Beneva

III nagroda: Zestaw kosmetyków marki Beneva

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.

Wartość nagród w Krzyżówce nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 361 z późniejszymi zmianami). Nagrody są wolne od podatku dochodowego.

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Krzyżówki z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.

Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z powodu niezgłoszenia prac konkursowych bądź niewystarczającej ich ilości, tj. nieprzekraczającej liczby 10.

Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.welmax.pl

REGULAMIN KRZYŻÓWKI DLA ZDROWIA I KOMFORTU LIPIEC/SIERPIEŃ 2015

Regulamin krzyżówki

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej (zwanej dalej „Krzyżówką”), publikowanej w czasopiśmie „Dla zdrowia i komfortu”.

Organizatorem Krzyżówki jest Lides sp. z o.o. sp. k., ul. Wieruszowska nr 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000354851 oraz posługująca się nr NIP 7792374115 (zwana dalej Organizatorem.

Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.

Uczestnik Krzyżówki poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy (Newsletter). Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Krzyżówce

Udział w Krzyżówce polega na:

ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki. Prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki polega na ułożeniu z ponumerowanych pól hasła tworzącego rozwiązanie niniejszej Krzyżówki (dalej Hasło) oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe podane przez Organizatora w czasopiśmie „Dla zdrowia i komfortu”

przesłaniu prawidłowego Hasła Krzyżówki wraz z odpowiedzią na pytanie wskazane w § 2 pkt 1 (zwane dalej „Zgłoszeniem”):

pocztą na adres podany przez Organizatora w czasopiśmie „Dla zdrowia i komfortu” albo

za pomocą wiadomości e-mailowej o treści i na adres
e – mailowy krzyzowka@welmax.pl podany przez Organizatora w czasopiśmie Dla zdrowia i komfortu

Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki to 25.08.2015 przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego. W przypadku wiadomości e – mail 25.08.2015 do godziny 23:59:59

§ 3. Zasady wyłaniania Zwycięzców

Spośród Uczestników którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania zostanie wyłonionych przez Komisję Konkursową trzech zwycięzców – autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie.

Lista Zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.welmax.pl w dniu 30.08.2015

Nagrodami w Krzyżówce są:

I nagroda: Zestaw kosmetyków i chemii gospodarczej marki Beneva

II nagroda: Zestaw chemii gospodarczej marki Beneva

III nagroda: Zestaw kosmetyków marki Beneva

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika
w Zgłoszeniu.

Wartość nagród w Krzyżówce nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 361 z późniejszymi zmianami). Nagrody są wolne od podatku dochodowego.

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Krzyżówki z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody
i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.

Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z powodu niezgłoszenia prac konkursowych bądź niewystarczającej ich ilości, tj. nieprzekraczającej liczby 10.

Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.welmax.pl

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA ZDROWIA I KOMFORTU LIPIEC/SIERPIEŃ 2015

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZE WAKACYJNE WIDOKI…?” (zwany dalej „Konkursem”)

§ 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Spółka Lides sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska nr 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000354851 oraz posługująca się nr NIP 7792374115 (zwana dalej Organizatorem.

§ 2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających autorskie sposoby spędzania wakacji.

§ 3. Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1.07.2015 do 25.08.2015

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 1.07.2015 do 10.08.2015 .

§ 4. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

§ 5. Nadsyłanie prac

Prace konkursowe (fotografie) należy przesłać w załączniku na adres e – mailowy: szczescie@welmax.pl

Nadesłane prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:

minimalne wymiary od 1200 x 800px do 1600 x 1200px,

zapis w formacie JPG.

Jeden autor może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie.

W treści wiadomości e – mailowej z nadesłaną pracą konkursową, należy podać następujące informacje o Uczestniku:

tytuł pracy konkursowej (fotografii),

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

telefon kontaktowy,

data urodzenia.

§ 6. Zasady wyłaniania Laureatów

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).

Decyzję Jury są ostateczne.

Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzech Laureatów – autorów najlepszych prac konkursowych.

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.welmax.pl w dniu 30.08.2015 oraz w kolejnym numerze czasopisma „Dla zdrowia i komfortu”.

Organizator skontaktuje się z Autorami najlepszych prac konkursowych, celem uzyskania informacji w jaki sposób Autor dba o zdrowie swoje
oraz osób najbliższych.

§ 7. Nagrody

Organizator uhonoruje nagrodami rzeczowymi zdobywców I, II i III miejsca.

Nagrodami w konkursie są:

I nagroda: Odkurzacz TPC

II nagroda: Zestaw naczyń

III nagroda: Komplet pościeli wełnianej

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu pracy konkursowej, chyba że uczestnik przed wysłaniem nagrody wskaże inny adres do doręczeń.

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone. Zapis ten nie dotyczy Laureatów Konkursu.

Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, za wyjątkiem ważnych przyczyn niezależnych od Laureata, które uniemożliwiały odbiór nagrody, przekazanych Organizatorowi w terminie siedmiu dni od zaistnienia takiej przyczyny.

Prace Laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.welmax.pl. Oprócz prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora zostaną opublikowane porady Laureatów Konkursu dotyczące zdrowego trybu życia.

§ 8. Postanowienia końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac oświadcza, że

akceptuje niniejszy Regulamin

jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje.

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy (Newsletter). Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

utrwalania,

zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską,

wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą,

wprowadzania do pamięci komputerowej,

publikacji w tytułach Organizatora

publikacji na stronie internetowej Organizatora:
www.welmax.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z powodu niezgłoszenia prac konkursowych bądź niewystarczającej ich ilości, tj. nieprzekraczającej liczby 10 .

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.welmax.pl

REGULAMIN PROMOCJI PROMESA

„Regulamin promocji”

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży promocyjnej dokonywanej przez Spółkę (zwanej dalej „Promocją”).

Organizatorem Promocji jest Lides sp. z o.o. sp. k., ul. Wieruszowska nr 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000354851 oraz posługująca się nr NIP 7792374115 (zwana dalej Organizatorem.

Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Udział w Promocji mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji.

Uczestnik Promocji poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Promocji. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 z 2014r. z późniejszymi zmianami) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

Udział w Promocji polega na zaproszeniu przez Uczestnika na pokaz organizowany przez Organizatora przynajmniej 1 osoby, która na tym pokazie dokonają zakupu produktów oferowanych przez Organizatora za kwotę co najmniej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto, a nadto w terminie określonym przepisami prawa nie odstąpią od zawartej umowy.

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

dochodzi do wydania nagrody z racji nabycia towaru lub usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

nagroda przyznawana jest każdemu Uczestnikowi, który spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie.

Wprowadzenie niniejszego Regulaminu promocji ma na celu faktycznie wsparcie, zwiększenie i uatrakcyjnienie sprzedaży oferowanych przez Spółkę towarów.

Warunkiem przyznania nagrody promocyjnej jest spełnienie przez Uczestnika określonych w niniejszym regulaminie warunków. W przypadku spełnienia tego warunku Uczestnikowi przyznawana jest nagroda premiowa za kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złotych) netto.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży określonej w ust. 1 Uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni zwrócić Welmax otrzymany produkt wraz z akcesoriami i opakowaniem w stanie nieużywanym, a nadto pokryję koszty jego odesłania.

Wartość nagród premiowych nie powinna przekraczać kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 361 z późniejszymi zmianami).

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 3. Postanowienia końcowe

Reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać listownie na adres Organizatora.

Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Promocji są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.welmax.pl

REGULAMIN KONKURSU WELMAX INSPIRUJE ZDROWIEM. DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ

– REGULAMIN KONKURSU –

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu

Organizatorem Konkursu „Welmax Inspiruje Zdrowiem. Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Lides sp. z o.o. sp. k.z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wieruszowskiej 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354851, zwana dalej „Organizator”.

Konkurs zostanie przeprowadzonych w ramach Targów Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej I (zwanych dalej „Targami”) w dniach 21 – 22 listopada 2015r. do godziny zamknięcia targów.

§ 2 Warunki Uczestnictwa

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba odwiedzająca targi, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odebrała „Kupon Konkursowy” (zwany dalej „Kupon”) ze stoiska Organizatora lub od zatrudnionego przez Organizatora pracownika, za wyjątkiem osób wymienionych w §2 pkt 3 Regulaminu.

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe ww. osobom oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jaką pierwszą potrawę byś przygotował/a gdybyś wygrał/a nagrodę …”; odpowiedź nie może być dłuższa niż przeznaczone na nie miejsce w Kuponie. Odpowiedź na pytanie nie może zostać udzielona poza miejscem wyznaczonym na Kuponie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie Kuponu zawierającego dane osobowe uczestnika Konkursu, przekazanie go Przedstawicielowi Organizatora.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani spośród Uczestników, którzy zwrócili prawidłowo wypełniony Kupon do przedstawiciela Organizatora w czasie trwania Konkursu, oraz przedstawią najbardziej oryginalną i najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.

Komisja, oceniając odpowiedzi na Pytanie, będzie się kierować w szczególności kryteriami: oryginalności, pomysłowości, oraz poczuciem humoru Uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnej oceny odpowiedzi na Pytanie w ramach przyjętych kryteriów. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia Komisji.

Warunkiem otrzymania nagrody jest odebranie telefonu od przedstawiciela Organizatora w przeciągu 5 sygnałów połączeń.

Telefony do zwycięzców będą wykonywane w czasie trwania konkursu, codziennie w godzinach o 12:00 oraz 16:00.

W razie nieodebrania telefonu o którym mowa w pkt 7 i 8 w przeciągu 5 sygnałów połączenia, Zwycięzca traci wszelkie prawa do Nagrody w Konkursie.

Zwycięzca otrzyma 1 z 2 nagród zwaną dalej Nagrodą, widocznych na kuponie tj.:

Urządzenie wielofunkcyjne „Multiwar”, lub

Płyta indukcyjna Welmax „TPI”.

Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zwycięzców o obowiązkach podatkowych związanych z otrzymaniem Nagrody, jak również do wykonania zobowiązań prawnych wynikających z tego tytułu.

Zwycięzcy wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o ich wygranej w Konkursie oraz do jej marketingowego wykorzystania. Informacja ta może zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, a także wizerunek Zwycięzców.

Kupony w jakikolwiek sposób nieoryginalne, podrobione, uszkodzone, skopiowane lub w jakikolwiek sposób dające podstawę do uznania ich za przedmiot oszustwa, nie będą brały udziału w Konkursie.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Kupony w jakikolwiek sposób zniszczone, opóźnione lub zgubione. W szczególności Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy drukarskie zawarte w Kuponach.

Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawionych na Kuponie.

§ 4 Odbiór nagrody

Nagrodę można odebrać na stoisku Organizatora w czasie trwania Konkursu.

W razie nieodebrania Nagrody w czasie trwania Konkursu, zostanie ona wysłana na adres podany przez Uczestnika w Kuponie przesyłką kurierską.

Za Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do korzystania z Nagrody jest niezbywalne.

§ 5 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj. www.welmax.pl , a także można się z nim zapoznać przy stoisku Organizatora.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Uczestnicząc w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Regulamin konkursu Welmax Podczas imprezy „Piłkarski Piknik Euro 2016” w Rosnówku k. Poznania.

REGULAMIN KONKURSU WELMAX
PODCZAS IMPREZY „PIŁKARSKI PIKNIK EURO 2016”
W ROSNÓWKU K. POZNANIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Lides sp. z o.o. sp.k., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354851, NIP: 7792374115, REGON: 301413539, zwana w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy regulamin („Regulamin”).
Obsługę Konkursu realizuje Organizator, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
Konkurs jest przeprowadzany w trakcie imprezy „Piłkarski Piknik EURO 2016”, w miejscu oznaczonym słowno-graficznym znakiem towarowym (logo) „WELMAX”, znajdującym się w specjalnie wydzielonej strefie imprezy na terenie ogrodu grillowego i polany piknikowej przy centrum hotelowo-konferencyjnym Delicjusz w miejscowości Rosnówko/Trzebaw (dalej „Miejsce Konkursu”).
Konkurs odbywa się w dniu 12 czerwca 2016 r. w godzinach od 13:00 do 18:00.
Tekst Regulaminu dostępny jest:
w siedzibie Organizatora,
w Miejscu Konkursu,
na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://welmax.pl/regulaminy .
1.7. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu Konkursu spełnia łącznie poniższe warunki:
ukończyła 18 rok życia;
posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
nie jest pracownikiem Organizatora w rozumieniu pkt 1.8. Regulaminu.
1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Przez pracowników Organizatora rozumie się osoby wykonujące pracę na rzecz Organizatora na podstawie umowy o pracę lub świadczące na rzecz Organizatora czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1.9. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
w dniu 12 czerwca 2016 r. wziąć udział w imprezie „Piłkarski Piknik EURO 2016” w Miejscu Konkursu (dalej „Impreza”),
odebrać podczas Imprezy w Miejscu Konkursu kupon konkursowy połączony trwale z kartą zawierającą formularz danych osobowych Uczestnika, które łącznie są dokumentami uprawniającymi do wzięcia udziału w Konkursie,
potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem przez wypełnienie kuponu konkursowego oraz formularza zawierającego dane osobowe Uczestnika (przynajmniej imię, nazwisko, numer telefonu),
wytypować wynik meczu piłkarskiego EURO 2016 Polska – Irlandia Płn. poprzez wpisanie w odpowiednich rubrykach kuponu konkursowego przewidywanej przez Uczestnika ilości bramek zdobytych przez każdą z drużyn (np. 0:0, 0:2, 1:0 itp.),
w obecności hostessy Organizatora w Miejscu Konkursu wpisać godzinę i minutę (godzina : minuta) oddania Organizatorowi wypełnionego kuponu konkursowego i formularza zawierającego dane osobowe Uczestnika.
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane przez Organizatora najpóźniej do godz. 18:00 w dniu Konkursu. Po tym terminie zgłoszenia konkursowe nie będą przyjmowane.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszenia Uczestnika, w szczególności w przypadku:
zawarcia w odpowiedzi Konkursowej wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z Konkursem, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych;
podania nieistniejących, nieprawdziwych bądź niedokładanych danych osobowych;
naruszenia postanowień Regulaminu.
Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu w Miejscu Konkursu lub pod numerem telefonu: 690 494 192
Liczba zgłoszeń do udziału w Konkursie nie jest ograniczona.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

DANE OSOBOWE
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

NAGRODY
Nagrodami w Konkursie są:
1x brytfanna Welmax,
1x patelnia grillowa Welmax,
6x zestaw noży Welmax,
5x piłka z osobistym autografem Piotra Reissa,
5x zestaw noży kuchennych,
1x zestaw elektroniczny zapobiegający chrapaniu,
1x zestaw elektroniczny na dobry sen,
10x nóż do chleba,
10x wielofunkcyjny koszyczek Welmax do kuchni.
W przypadku gdy, lista nagród określona w pkt 4.1. lit. a) – i) Regulaminu przewiduje więcej niż jedną rzecz/komplet rzeczy, w którymś z podpunktów (2x lub więcej), wówczas nagrodę w rozumieniu Regulaminu stanowi tylko jedna z tych rzeczy/komplet rzeczy wymienionych w danym podpunkcie.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
Uczestnik Konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda, a dana nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej “Komisja”) 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję spośród Uczestników najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Komisja będzie uwzględniać wyłącznie te zgłoszone odpowiedzi konkursowe, które prawidłowo wytypowały wynik meczu piłkarskiego EURO 2016 Polska – Irlandia Płn.
Komisja przyznaje jedną nagrodę z listy nagród określonej w pkt 4.1. Regulaminu każdemu Uczestnikowi, który prawidłowo wytypował wynik meczu piłkarskiego EURO 2016 Polska – Irlandia Płn. oraz spełni warunki określone w Regulaminie aż do wyczerpania listy nagród określonej w pkt 4.1. Regulaminu.
O kolejności przyznawania nagród aż do wyczerpania listy nagród decyduje kolejność składania zgłoszeń konkursowych według zasady od najwcześniejszego do najpóźniejszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w Regulaminie.
W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie do dyspozycji Organizatora.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
Powiadomienie zwycięzców Konkursu, którym Komisja zgodnie z Regulaminem przyznała nagrody, nastąpi najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu poprzez publikację listy zwycięzców (imię i nazwisko) na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://welmax.pl/aktualnosci .
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego danych osobowych na liście zwycięzców, o której mowa w pkt 6.1. Regulaminu.
Organizator dołoży również starań, żeby skontaktować się ze zwycięzcami poprzez wysłanie powiadomienia o nagrodzie za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu lub wiadomości na adres e-mail (o ile Uczestnik podał adres e-mail) podany przez Uczestnika w formularzu danych osobowych składanym w ramach zgłoszenia konkursowego.
Zwycięzca w celu przekazania nagrody będzie zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem pod numerem telefonu: 61 661 07 30 lub na adres e-mail: skretariat@welmax.pl i podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz numeru PESEL. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia publikacji listy zwycięzców, o której mowa w pkt 6.1. Regulaminu, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
Celem odbioru nagrody zwycięzca, który otrzymał powiadomienie o nagrodzie, jest proszony o zgłoszenie się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, najpóźniej w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Nagroda nieodebrana w tym terminie, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

REKLAMACJE
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z uczestnictwem w Konkursie.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, lecz nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego od zakończenia Konkursu (decyduje data nadania).
Reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko Uczestnika;
adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika lub jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy;
przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Uczestnik jest informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie na adres zamieszkania podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą losową, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 612), której wynik zależy od przypadku.
Za dni robocze w rozumieniu Regulaminu uznaje się każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie spory dotyczące Regulaminu lub Konkursu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.