Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja i logowanie
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Zamówienia
 5. Ceny towarów
 6. Realizacja zamówienia
 7. Dostawa i koszty wysyłki
 8. Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności
 9. Reklamacje
 10. Gwarancje
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 12. Odstąpienie od umowy
 13. Dane osobowe w sklepie internetowym
 14. Postanowienia końcowe

I.   Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Welmax działający pod adresem https://sklep.welmax.pl/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez WEXPARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie (62-069 Dąbrówka) przy ul. Piaskowa 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692553, nr NIP: 7792469703, REGON: 368116080, zwaną w niniejszym regulaminie „Welmax”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 3. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://sklep.welmax.pl/w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Welmax;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Welmax skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 8. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Welmax, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 9. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 10. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 11. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 12. Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.
 13. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
 15. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.
 16. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II.  Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://sklep.welmax.pl/ wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WEXPARTNER Sp. z o.o. danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Regulaminu na adres email podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłana wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanego w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest WEXPARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie (62-069 Dąbrówka) przy ul. Piaskowa 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692553, nr NIP: 7792469703, REGON: 368116080. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.welmax.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Klient, udostępniając Sklepowi adres mailowy, wyraża zgodę na otrzymywanie od WEXPARTNER Sp. z o.o. informacji handlowej i innych publikacji oraz informacji zawierających reklamy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

IV. Zamówienia

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać w Sklepie poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
 4. Poprawne zamówienie powinno zawierać: dane kontaktowe zamawiającego, dane dostawy towaru, co najmniej jedną pozycję określonego towaru z ceną, sposobem płatności. W zamówieniu klient powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Zamówienie zostaje przesłane przez Zamawiającego do Sklepu. Zamawiający otrzyma automatycznie wygenerowany mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu.
 7. Przy każdorazowej zmianie statusu zamówienia (zrealizowane, anulowane), automatycznie zostaje wygenerowany mail do Zamawiającego z odpowiednim potwierdzeniem zmiany statusu.
 8. W przypadku wyboru płatności „pobranie” zamówienie zostaje od razu przekazane do realizacji do magazynu.
 9. W przypadku wyboru płatności „przedpłata na konto”, po otrzymaniu płatności za zamówiony towar, zamówienie zostaje przekazane do realizacji do magazynu.

V.  Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://sklep.welmax.pl/ i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  1. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://sklep.welmax.pl/ po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Welmax zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://sklep.welmax.pl/.

VI.  Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez klienta wszystkich niezbędnych danych.
 2. Zamówienie realizowane jest przez Sklep w ciągu maksymalnie 10  dni roboczych od momentu wpłynięcia należności. W przypadku zamówień na kołdrę z haftem, zastrzegamy sobie prawo wysyłki do 15 dni roboczych.
 3. W przypadku płatności przelewem data księgowania przelewu  jest dniem, w którym zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
 4. Przy wyborze opcji „przedpłaty na konto” w przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od klienta w ciągu 10 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 30 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu np. braku dostępności zamówionych towarów. Anulowanie zamówienia następuje po uprzednim poinformowaniu klienta.
 8. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z zamówienia (np. w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych towarów). Wówczas klientowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
 9. Towar oznaczony w Sklepie znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zamówienia zawierające towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia zamówień.
 10. Do momentu wystawienia faktury Vat, klient ma prawo do dokonania zmiany w zamówieniu. Dokonanie zmian następuje poprzez drogę elektroniczną.
 11. Jeśli klient dokona nadpłaty na konto Sklepu, kwota ta zostanie zwrócona klientowi. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikiem Sklepu.

VII.  Dostawa i koszty wysyłki

 1. Wartość towarów wynosi 20 zł netto lub mniej – koszt wg cennika;
  1. Wartość towarów wynosi więcej niż 2500 zł netto – koszty transportu ponosi Sklep, koszt dla klienta – 0 zł.
  1. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia.
  1. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  1. Termin dostarczenia zamówienia klienta to maksymalnie 10 dni roboczych od momentu wysyłki zamówienia ze Sklepu. W przypadku zamówień na kołdrę z haftem, zastrzegamy sobie prawo wysyłki do 15 dni roboczych.
  1. Koszty transportu towaru ponosi klient.
  1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez klienta.
  1. W przypadku nadania przesyłki z towarem ponownie na adres klienta (z wyniku błędu klienta) koszty transportu naliczane są ponownie na koszt klienta.
  1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VIII. Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności

 1. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Klient upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 2. Faktury VAT za zakupiony towar przesyłane będą do klienta drogą mailową pod wskazany podczas rejestracji adres mailowy, a także w formie papierowej wraz z dostarczanym towarem.
 3. Akceptując niniejszy regulamin, klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną:

Niniejszym akceptujemy przysyłanie przez Sklep:

a)faktur VAT,

b)korekt faktur VAT,

c)duplikatów faktur VAT i korekt VAT

w formie elektronicznej,  w związku z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: kontakt@welmax.pl

 • Warunki płatności:
  • Przy odbiorze (pobranie): klient płaci za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru.
  • Przelew (płatność przelewem na konto podane w powiadomieniu mailowym):  klient dokonuje przelewu – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków.

IX.  Reklamacje

 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję Producenta.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Dokumentem uprawniającym do świadczeń reklamacyjnych jest faktura VAT (reklamacja nie jest uzależniona od faktury).
 4. Instrukcja obsługi dostarczonego towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
 5. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem na adres e-mail sklep@welmax.pl.
 6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.
 7. Klient ma prawo reklamacji towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Klienta) w stanie niezmienionym. Zakupiony towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta umożliwiające jego bezpieczny transport.
 8. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
 9. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy klientowi, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu zgłoszenia.

X. Gwarancja

 1. Gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych przez Sklep Welmax.
 2. Sklep Welmax udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.welmax.pl/ zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany klientowi.
 3. Warunkiem zrealizowania przez klienta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:
 4. ważnego dowodu zakupu (faktura VAT)
 5. wadliwego produktu
 6. Klient dostarczając produkt do Sklepu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu obciążają klienta.
 7. Dostarczony do Sklepu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 8. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sklep w terminie 21 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia produktu do Sklepu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Sklep.
 9. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt 2 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
 10. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy albo jego naprawy.
 11. „Welmax” może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałby nadmiernych kosztów dla „Welmaxu”.
 12. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla „Welmaxu”, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 14. Sklep dokona wymiany produktu w terminie uzgodnionym z Klientem, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sklep.
 15. Jeżeli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
 16. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 17. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności:
 18. spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu
 19. powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa
 20. spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie
 21. powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.)
 22. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sklepu.
 23. Niezależnie od powyższego „Welmax” ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Odstąpienie od umowy

Zakupy dokonane przez konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. umowy, w wykonaniu której „Welmax” wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  1. umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  1. umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta albo służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@welmax.pl.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zwrotu towaru na adres każdorazowo wskazany przez Sklep. Zasady zwrotu towaru podlegają uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu.
 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz fakturę VAT świadczącą o zakupie produktuOświadczenie o rezygnacji z zakupu jest każdorazowo załączane do przesyłanych towarów. Ponadto oświadczenie jest również do pobrania ze Sklepu Internetowego – zakładka „Dokumenty do pobrania”
 7. Zwrot pieniędzy klientowi za odesłany towar oraz koszty dostarczenia towaru (o ile zostały naliczone) następuje na konto wskazane przez klienta w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sklep pisemnego oświadczenia od klienta o odstąpieniu od umowy.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Welmax nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  1. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu lub wykraczające poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Zakupy dokonane przez instytucję lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

 1. Klient, który nie jest Konsumentem, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku Klient zostanie obciążony odstępnym w wysokości 10 % wartości zwracanego towaru oraz kosztami wysyłki.

XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
   1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIV.  Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży z konsumentami będzie rozstrzygał Sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży z innymi podmiotami konsumenci będzie rozstrzygał Sąd właściwy na miejsce wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, z tym że nie narusza to praw klientów nabytych na podstawie postanowień dotychczasowego regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie klienci zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Jeśli klient nie będzie zgadzał się z postanowieniami nowego regulaminu ma prawo do likwidacji swojego konta, co będzie równoznaczne z usunięciem klienta z bazy danych użytkowników.