Regulamin Promocji „BON 30”


 • Organizatorem Promocji pod nazwą „BON 30”, zwanej dalej Promocją jest Lides Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wieruszowskiej 12/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000401942, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd  Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer NIP: 7792402018; numer REGON:301972598, (dalej jako Organizator).
 • Promocja trwa od dnia 01.09.2019 r. do czasu zakończenia.
 • Regulamin określa zasady Promocji związanej z zakupem przez Uczestnika towarów znajdujących się w Katalogu, dostępnym na stronie internetowej www.welmax.pl, oraz udostępnionym Uczestnikowi przed zawarciem umowy sprzedaży z Organizatorem.
 • Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które dokonały w toku pokazu zakupu produktów w postaci pościeli wełnianej, za cenę nie niższą niż 1.900,00 PLN
 • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby pełniące funkcje w organach Organizatora oraz powiązane z nim kapitałowo.
 • Promocja polega na zaoferowaniu Uczestnikowi w przypadku zakupu produktów w postaci pościeli wełnianej, Bonu towarowego o wartości 30 zł. lub jego wielokrotności. Uczestnikowi przysługuje następująca ilość bonów w zależności od wartości zakupów:
 • – jednorazowe zakupy o wartości od 1.900,00 PLN do 7.799,99 PLN  – 1 BON
 • – jednorazowe zakupy o wartości od 7.800,00 PLN do 15.499,99 PLN  – 2 BONY
 • – jednorazowe zakupy o wartości powyżej 15.500,00PLN – 3 BONY
 • Bon  towarowy upoważnia uczestnika do otrzymania od Organizatora wybranego towaru/towarów z Katalogu, o ile zostanie zrealizowany, z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w toku pokazu, na którym doszło do sprzedaży towaru uprawniającego do uzyskania Bonu towarowego.
 • Bon towarowy zawiera informację o swojej wartości przyjętej przez Organizatora wyłącznie na potrzeby otrzymania towaru/towarów wybranego z Katalogu.
 • Bon towarowy upoważnia do wyboru wyłącznie  towaru/towarów z Katalogu, o ile jego wartość nie jest niższa niż wartość towaru wskazanego w Katalogu. Wybór towaru o niższej wartości nie uprawnia Uczestnika  do zamiany Bonu towarowego na środki pieniężne lub otrzymania zniżki czy rekompensaty.
 • Jeśli Uczestnik, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, odstąpi od umowy sprzedaży z Organizatorem, której zawarcie uprawniało Uczestnika do otrzymania Bonu towarowego, przyznany Bon towarowy traci ważność.
 • Jeśli Uczestnik wymienił Bon towarowy na towar z Katalogu, zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z towarem będącym przedmiotem umowy uprawniającej do uzyskania Bonu towarowego, o czym zostanie dodatkowo poinformowany po powzięciu przez Organizatora wiedzy o rozwiązaniu Umowy.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane na adres Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej oraz zwierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 • Zakończenie promocji następuje w terminie 7 dni od ogłoszenia za pośrednictwem strony www.welmax.pl.
 • Zmiany w Regulaminie, aktualizacja Katalogu lub zakończenie Promocji nie może narusza praw nabytych przez Uczestników Promocji.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Organizator informuje, że Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów , w tym pomoc w dostępie do procedur pozasądowego dochodzenia roszczeń wykonują w szczególności samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
 • Przedstawiciel Organizatora ma obowiązek umożliwić Uczestnikowi przed zawarciem Umowy uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących warunków Umowy i Promocji.