Konkurs „Święta z tradycją”

Termin : 05.12.2022-20.12.2022

Co zrobić aby wygrać ? Prześlij nam dowolny materiał przedstawiający Waszą świąteczną tradycję, może to być tajny przepis na najlepsze ciasto, niecodzienna ozdoba lub nawet urządzenie Welmax w świątecznym klimacie – liczy się kreatywność.

Gdzie wysłać zgłoszenie : Konkurs@welmax.pl , określ temat maila jako : „Konkurs – Święta z tradycją 2022”. Nie zapomnij wpisać swoich danych (imię, nazwisko, nr kontaktowy) 🙂

Zgody do umieszczenia w formularzu zgłoszeniowym :

 1.  Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Konkursu,
 2.  Zapoznałem/am się i akceptuję klauzulę informacyjną,
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu zgłoszenia do Konkursu przez CARES PLUS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Wieruszowska 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757036, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zorganizowania, przeprowadzenia Konkursu, działań związanych z jego zakończeniem, w tym opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem Pani danych osobowych jest CARES PLUS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą w Poznaniu. Posiada Pan/Pani prawo do  wycofania zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie,  prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klauzula informacyjna RODO oraz polityka prywatności dot. przetwarzania Moich danych osobowych została mi przedstawiona, a nadto znajduje się na stronie www.welmax.pl

 

 1.  Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora mojego wizerunku i/lub wizerunku mojego dziecka, udostępnionego w ramach Pracy konkursowej na czas nieokreślony w zakresie wskazanym w Regulaminie.

______________________________________________________________________________________

Regulamin Konkursu „Święta z Tradycją 2022”

 • 1 Organizator i czas trwania Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu – „Święta z tradycją” (zwanego dalej „Konkursem”) jest CARES PLUS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA , ul. Wieruszowska 12/16, 60 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757036, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie trwał od 5 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 jednak Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu po każdej Edycji Konkursu. O zamiarze wcześniejszego zakończenia Konkursu Organizator poinformuje Uczestników nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem nowej Edycji Konkursu poprzez publikację informacji na stronie internetowej www.welmax.pl
 3. Konkurs przeprowadzany jest w miesięcznych edycjach, trwających od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca („Edycja Konkursu”).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia poszczególnych Edycji Konkursu w dowolnym czasie z przyczyn technicznych, z tym zastrzeżeniem, że Organizator poinformuje Uczestników nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zawieszenia danej Edycji Konkursu poprzez publikację informacji na strone www.welmax.pl
 • Warunki Uczestnictwa
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania konkursu będzie uczestnikiem spotkania informacyjnego Organizatora.
 2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby najbliższe ww. osobom oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie.
 • Zasady Konkursu
 1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz wykonać i przesłać do Organizatora w wyznaczonym terminie zdjęcie/ materiał wideo / opis tekstowy (dalej: Praca) przedstawiający unikatową formę tradycji świątecznej.
 2. Wraz z Pracą wskazaną w ust. 1 należy przesłać Formularz Konkursowy, zawierający dane uczestnika oraz wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.welmax.pl
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpisanie prawidłowych danych osobowych uczestnika Konkursu, a także oznaczenie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów przedmiotowego Konkursu, następnie przesłanie go na adres siedziby Organizatora, wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Jeden Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.
 5. Zgłoszona do Konkursu Praca nie może zawierać zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp., zawierających treści faszystowskich, pornograficznych lub powszechnie uznawanych za wulgarne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje, zawierających dane osobowe lub w jakikolwiek sposób godzących w uczucia innych. Ponadto prace konkursowe nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, RODO, praw autorskich, prawa ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych. Prace zawierające wyżej wymienione bądź niezgodne z niniejszym Regulaminem albo przepisami prawa zostaną usunięte z Konkursu.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 7. W Konkursie nagradzane są Prace, które zostaną uznane za najciekawsze, najbardziej pomysłowe i najbardziej kreatywne.
 8. Organizator, oceniając nadesłane Prace, z uwagi na charakter Konkursu zastrzega sobie prawo do kierowania się subiektywnymi odczuciami oraz do swobodnej oceny nadesłanych Prac. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia konkursu.
 • Prawa autorskie
 1. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:
  • zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego projektu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs;
  • zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
  • przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy przesłane Prace przedstawia uczestnika lub jego dziecko, Uczestnik oświadcza, że:
  • wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Pracy konkursowej na czas nieokreślony w następującym zakresie: rozpowszechnianie w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych: w Internecie, w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  • jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek udostępniony jest w Pracy Konkursowej;
  • wykorzystanie wizerunku dziecka nie narusza praw osób trzecich.
 3. Z chwilą doręczenia odbitki fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
  • wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
  • umieszczenia reprodukcji fotografii w katalogu prezentującym prace konkursowe, który będzie sprzedawany przez organizatora.
 4. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Pracy..
 6. Z tytułu nabycia nieodpłatnie majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie, przyznawana i wydawana zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 • Nagrody
 1. Zwycięzca W każdym z Etapów Konkursu przewidziane są następujące Nagrody:
  • Nagroda główna stacja oczyszczania powietrza – Cirrus od Welmax, książka kucharska, o łącznej wartości 1.999,00 zł,
  • Nagroda za 2gie miejsce : książka kucharska, karta podarunkowa do Orlen o wartości 50 zł, kosz słodyczy,
  • Nagroda za 3cie miejsce : książka kucharska, kosz słodyczy.
 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jako nagrody uzyskane w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000,00 zł.
 2. W terminie 10 (dziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów Konkursu, za pomocą danych teleadresowych wskazanych podanych przy zgłoszeniu do konkursu, a jeśli takie nie zostały wskazane, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres nadawcy przesyłki pocztowej, w której znajdowała się nadesłana Praca konkursowa.
 3. Każdy Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe niezbędne do wydania Nagrody. W przypadku zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora
 4. Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych, Organizator wyśle Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodę można również odebrać w siedzibie Organizatora.
 5. Za Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do korzystania z Nagrody jest niezbywalne.
 6. Zwycięzcy wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o ich wygranej w Konkursie oraz do jej marketingowego wykorzystania. Informacja ta może zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, a także wizerunek Zwycięzców.
 • Postanowienia końcowe
 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących Uczestnikom, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), a także informacje wymagane prawem są zawarte na stronie Organizatora. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Laureatowi otrzymanie nagród.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór Nagrody